Termisk sanering i Göteborg

Vi har fått ännu ett stort saneringsuppdrag med termisk sanering in situ. Denna gång i Göteborg på ett cirka 5 000 m2 stort område inom en tågdepå med markföroreningar av klorerade alifater, olja och PAH ned till omkring 20 m djup. I vårt uppdrag åt Jernhusen ingår rivning av byggnader, schaktsanering av ytliga fyllnadsmassor och termisk sanering av jord med djupare belägna föroreningar i lera. Entreprenaden påbörjas i juli 2019 och pågår fram till februari 2021. Den termiska saneringen genomförs i samarbete med McMillan-McGee från Kanada med den patenterade elektrotermiska in situ-metoden ET-DSP™.

image.png