marksanering_top_1920x500.png

Marksanering och återställning

Vi sanerar och återställer allt ifrån kemtvättar och tankstationer till oljedepåer och stora industri­om­råden. Vi är vana att hantera komplexa arbetsområden där det finns brand- och explosionsrisker och där logistik­­svårig­heter och instabil mark komplicerar arbetet. Det kan också handla om att vi behöver omleda en å eller flytta ett vattendrag för torrlägga området och sanera åbotten. 

IMG_2071_resize.jpg

Sanering av mark och sediment vid Gusums bruk.

Projektbeskrivning:

 • Efterbehandling av bruksområde i centrala Gusum med tidigare tillverkning av mässingsprodukter.
 • Rivning och krossning av gamla husgrunder och borttransport till deponi.
 • Schaktning, sortering och borttransport av jordmassor förorenade av metaller, olja och klorerade lösningsmedel till deponi.
 • Länshållning och rening av vatten förorenat av metaller, olja och klorerade kolväten med mobil reningsutrustning.
 • Installation av träspont i Gusumsån, tömning av åvatten och urschaktning av bottensediment.
 • Återfyllning och återställning av markytor och erosionsskydd.
IMG_2852_resize.jpg

Resultat efter saneringen vid Gusums bruk. Läs mer om projektet på Valdemarsviks kommuns Facebooksida Vattenvisioner.

170_resized.jpg

Utöver traditionell schaktsanering erbjuder vi:

 • Statisk kompostering av jord
 • Uppumpning och rening av grundvatten
 • Vakuumventilation
 • Air sparging
 • Bio sparging
 • Uppsugning av fri oljefas på grundvatten
 • Biologisk nedbrytning in situ
 • Kemisk oxidation in situ
 • Termisk avdrivning in situ